Rekisteriseloste

SUOMEN VISOR OY:N SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 19§

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Visor Oy, Y-tunnus 0835315-0, Zatelliitintie 13 90440 Kempele

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Markkinointivastaava Aino Karjalainen, aino.karjalainen@visor.fi,

puhelinvaihde 010 281 3200

3. REKISTERIN NIMI

Suomen Visor Oy:n suoramarkkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Suomen Visor Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Suomen Visor Oy:n käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite. Mahdollinen kielto lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Suomen Visor Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Asiakasmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Visor Oy:n suoramarkkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10. TIEDON KORJAAMINEN

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Puhelimessa ja kirjallisesti tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.

11. KIELTO-OIKEUS

Henkilö voi antaa Suomen Visor Oy:lle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Suomen Visor Oy:tä henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Henkilö voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (puhelin, sähköposti) ja hänellä on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.

 

11111